Підручники для школи
   

Ананьївський спеціалізований ліцей спортивного профілю

 

Статут ліцею

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.             КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АНАНЬЇВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛІЦЕЙ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ РАДИ»  (надалі – спортивний ліцей) – є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інтереси яких представляє Одеська обласна рада (далі – Власник) в межах повноважень, визначених законодавством України.

1.2.             Постійний контроль за виконанням статутних завдань Закладу здійснює галузеве управління – Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Галузеве управління є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності Закладу.

1.3.             Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Закладу здійснює галузеве управління та управління обласної ради з майнових відносин (далі - уповноважений орган Власника ).

1.4.             Найменування Закладу –

повне - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АНАНЬЇВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЛІЦЕЙ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ РАДИ»;  

скорочене  -  КЗ «АНАНЬЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ».

1.5.             Місцезнаходження Закладу : 66400, Україна, м. Ананьїв,                        вул. Аносова , буд.44, Одеська область.

1.6.             Заклад є юридичною особою публічного права з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно на праві оперативного управління, укладає від свого імені угоди, які у випадках, зазначених нижче, повинні бути узгоджені з органом управління  та уповноваженим органом Власника, набуває майнові та особисті немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у судах, заклад має самостійний баланс, основний та інші рахунки    може мати рахунки в українських банках та у випадках, передбачених  законодавством,  в іноземних банках.

1.7.             У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Цивільним, Господарським, Бюджетним, Податковим кодексами України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», «Про захист персональних даних», іншими законами України, актами Президента України, Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1999 № 2061 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 №73, іншими актами законодавства, рішеннями та розпорядженнями Засновника, розпорядженнями голови облдержадміністрації, нормативно-правовими актами галузевого управління  та цим Статутом.

1.8.             Заклад є неприбутковим та фінансується з бюджету.

1.9.             Заклад має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, бланк, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.10.        Заклад не має в своєму складі  інших юридичних осіб.

 

1.11.        Відносини Закладу з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

1.12.        Заклад має право (за погодженням з Власником та (або) відповідно до рішень Власника) вступати до об’єднань закладів в Україні та за її кордонами.

1.13.        Заклад, відповідно до рішень Власника, може мати в Україні та за її кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.

1.14.        Філії та представництва діють відповідно до положень про них, затверджених Власником, мають основні та обігові кошти за рахунок майна Закладу.

1.15.        Заклад додержується форм, систем та розміру оплати праці, узгоджених з галузевим управління, забезпечуючи при цьому робітникам гарантований законодавством України мінімальний розмір оплати праці, умови праці та заходи щодо їх соціального захисту.

1.16.        Заклад веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність у порядку, встановленому чинним законодавством. Звітний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

1.17.        Заклад повинен заздалегідь узгоджувати з галузевим управлінням щорічні та квартальні плани роботи, кошториси та калькуляції на власні роботи та послуги. Калькуляції Закладу повинні бути затвердженими її керівником, а також узгодженими з уповноваженим органом Власника. Робота без відповідного узгодження планів та калькуляцій не допускається.

1.18.        Заклад щорічно у місячний строк з дня закінчення звітного року самостійно надає органу управління та уповноваженому органу Власника звіт про виконання узгоджених органом управління планових завдань, копії щорічних балансів та актів щорічної інвентаризації, щоквартально у 20-ти денний строк з дня закінчення звітного кварталу – розгорнуту довідку про результати власної фінансово-господарської діяльності, включаючи відомості про фактичні надходження та витрати з реєстром відповідних договорів.

 

2.         МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

       2.1. Є закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, метою якого є реалізація права громадян на отримання повної загальної середньої освіти,  відбір та спортивна підготовка обдарованих дітей,в першу чергу із сімей соціально незахищених категорій, створення умов для розвитку їх індивідуальних здібностей з метою поглибленого оволодіння спеціалізацією в обраному виді спорту, досягнення спортивних результатів.

2.2                  .  Основними завданнями закладу є :

-       забезпечення реалізації права громадян, в першу чергу із сімей, які потребують соціальної підтримки та допомоги, на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти,

 

-       формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

-       пошук, відбір спортивно обдарованих дітей і молоді;

-       забезпечення, організація та проведення інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі учнів у спортивних змаганнях різного рівня;

-       запровадження системи безперервної та ступеневої освіти;

-       створення учням сприятливих умов для поєднання інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу та спортивної роботи з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії тощо;

-       оновлення змісту роботи, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання .

2.3.         Предметом діяльності  Закладу  є:

-       повна загальна середня освіта;

-       базова середня освіта;

-       початкова освіта;

-       виховна, навчально-тренувальна та спортивна діяльність;

-       медичний супровід навчально-тренувальної та спортивної роботи;

-       створення умов для цілодобового перебування вихованців у закладі.

2.4.                  Заклад може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної статутної діяльності.

2.5.                  Заклад може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством. Калькуляції та зразки договорів (контрактів) на такі послуги повинні бути узгодженими з галузевим управлінням та уповноваженим органом Власника. 

2.6.                   Заклад формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань, узгоджених галузевим управлінням, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.7.                  Заклад має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України. 

2.8.                  Для забезпечення виконання покладених на Заклад завдань, зобов’язань Заклад  має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів  виконавчої  влади  області усіх рівнів за відповідною інформацією.               

 

3.       ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО, НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСІВ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

3.1.         Заклад реалізує безперервний інтегрований освітній процес на всіх рівнях освіти: 

- початковій (1-4 класи),

- базовій середній (5-9 класи),

  - профільній середній (10-11(12) класи).

3.2.                  Мовою освітнього процесу в Закладі є державна мова.

3.3.                  У складі Закладу функціонує інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок Засновника.

3.4.                  Заклад має у своїй структурі загальноосвітній напрям, який забезпечує надання загальної середньої освіти, та спортивний, який забезпечує надання освіти спортивного спрямування.

3.5.                  У Закладі створюються та функціонують:

-          навчальна та навчально-спортивна частини,

-          медична частина;

-          господарська частини,

-          методична рада;

-          педагогічна рада;

-          рада школи;

-          класи,

-          спортивні відділення (секції),

-          бібліотека,

-          соціально-психологічна служба;

-          інші підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності закладу.

3.6.                  Для цілодобового перебування у Закладі діє гуртожиток, їдальня, медична частина, пральня.

3.7.                  Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки Закладу та інших особливостей організації освітнього процесу. 

3.8.                  Освітню, виховну, навчально-тренувальну та спортивну діяльність Заклад планує самостійно. Організація освітнього процесу здійснюється за освітніми програмами, навчальними планами, індивідуальними навчальними планами.

3.9.                  Освітні  програми Заклад формує на підставі типових освітніх програм, які не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Освітні програми схвалюються педагогічною радою Закладу та затверджуються його директором.

3.10.             На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.11.             Основними документами, які регулюють навчально та спортивно-тренувальні процеси у Закладі є: Типовий навчальний план з видів спорту та Програми з відповідних видів спорту, розроблені відповідно до чинного законодавства України.

3.12.             Основною формою спортивної роботи Закладу є участь учнів у спортивних змаганнях різного рівня.

3.13.             Щоденна кількість і послідовність навчальних та навчально-тренувальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до освітньої програми та навчальних планів з видів спорту з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором Закладу.

3.14.             Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми

організації освітнього процесу встановлюються Закладом у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

3.15.             Заклад має право встановлювати свою символіку та атрибутику, використовувати спортивно-оздоровчі та спеціальні спортивні бази (стадіони, майданчики) інших юридичних осіб (за погодженням з галузевим управлінням), у період канікул проводити навчально-тренувальні збори з кожного виду спорту у межах чисельності учнівського колективу.

3.16.             Заклад працює за підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному рівні освіти відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.17.             Заклад може надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, відповідно до Порядку надання платних послуг, затвердженого відповідно до чинного законодавства України.

3.18.             Наповнюваність класів у закладі  не може перевищувати 30 осіб.

3.19.             У закладі, у відповідності з нормативами наповнюваності класів, можуть створюватися спортивні класи з відповідного виду спорту та (або) комбіновані класи з різних видів спорту.

3.20.             Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

3.21.             Тривалість уроків у Закладі становить:  у 1-х класах – 35 хвилин, у  2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11(12)-х класах – 45 хвилин.

3.22.             Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.23.             Основними формами спортивно-тренувального процесу у Закладі є:

-          групові тренування;

-          індивідуальні тренування;

-          участь у змаганнях;

-          участь у тренувальних зборах;

-          проведення медично-відновлювальних заходів.

3.24.             Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше ніж 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) –              20 хвилин.

3.25.             Навчальний рік у Закладі, як правило,  розпочинається у День знань – 1 вересня, і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.26.             Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше ніж 30 календарних днів. Графік канікул встановлюється Закладом з урахуванням навчального та тренувального процесів.

3.27.             Учні можуть залишатися на канікулярний час у Закладі для участі у змаганнях, навчально-тренувальних зборах відповідно до затверджених календарних планів спортивно-масових заходів.

3.28.             Залучення учнів під час освітнього, навчально-тренувального процесів до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.29.             Медичне обслуговування вихованців Закладу здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Закладу, та медичними працівниками лікувально-профілактичних установ за територіальним принципом.

3.30.             Установи охорони здоров’я спільно з медичними працівниками Закладу двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди всіх вихованців, за потреби беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний огляд і своєчасне лікування.

3.31.             Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у Закладі покладається на Засновника та директора Закладу. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) установлюються Кабінетом Міністрів України.

3.32.             Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів з охорони здоров'я, якістю харчування учнів (вихованців) здійснюється у встановленому законодавством України порядку.

3.33.             Соціально – психологічний супровід освітнього процесу  в Закладі здійснюється практичним психологом та соціальним педагогом.

3.34.             Виховний процес у Закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

3.35.             У Закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.36.             Примусове залучення учнів (вихованців) Закладу до вступу у будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

4.       ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1.                  Трудовий колектив Закладу становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів, що регулюють трудові відносини працівника із Закладом згідно чинного законодавства України.

4.2.                  Трудові відносини з найнятими робітниками, зокрема, питання робочого часу та відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій та компенсацій, регулюються трудовими договорами, колективним договором, внутрішніми актами Закладу та законодавством України в межах затверджених кошторисів.

4.3.                  Заклад в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах  залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

4.4.                  Учасниками освітнього процесу в Закладі є:

-          здобувачі освіти,

-          керівники,

-          педагогічні працівники,

-          психолог, соціальний педагог, бібліотекарі,

-          батьки або особи, які їх замінюють,

-           особи, залучені до освітнього та спортивно-тренувального процесів у Закладі;

-          інші працівники Закладу.

4.5.                   Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Закладу.

4.6.                  Здобувачі освіти  Закладу мають право на:

    - доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у Закладі;

         - індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

         - якісні освітні послуги;

         - справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

         - відзначення успіхів у своїй діяльності;

         - свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

         - безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

         - повагу людської гідності;

         - захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учню (вихованцю);

         - користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу;

         - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

         - особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні Закладом;

         - інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб із соціально незахищених верств населення.

 

         4.4. Здобувачі освіти  Закладу зобов'язані:

         - виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

         - відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

         - дотримуватися правил особистої гігієни;

         - дбайливо ставитися до комунального, приватного і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

         - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу.

4.7.                  Здобувачі освіти  Закладу можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 

4.8.                  За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства України.

4.9.                  Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки у Закладі.

4.10.             До педагогічної діяльності у Закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством України.

4.11.             Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством  України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.12.             Заступники директора, педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади та звільняються з посад директором Закладу. Директор Закладу має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

4.13.             Розподіл педагогічного навантаження вчителів та вихователів, обсяг якого визначається відповідно до законодавства України, затверджується директором Закладу.

4.14.             Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

4.15.             Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства України про працю.

4.16.             Директор Закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

4.17.             Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків для виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без згоди

педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством України.

4.18.             Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.  За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність обійманій посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути  присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» тощо.

4.19.             Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин.

4.20.             Педагогічні працівники Закладу мають право на: 

         - академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

         - педагогічну ініціативу;

         - розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентністного навчання;

         - користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу у порядку, встановленому Закладом відповідно до спеціальних законів;

         - підвищення кваліфікації, перепідготовку;

         - вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

         - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

         - відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

         - справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

         - захист професійної честі та гідності;

         - індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Закладу;

         - безпечні і нешкідливі умови праці;

         - участь у громадському самоврядуванні Закладу;

         - участь у роботі педагогічної ради Закладу.

4.21.    Педагогічні працівники Закладу зобов'язані:

         - постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

         - виконувати освітню програму для досягнення учнями (вихованцями) передбачених нею результатів навчання;

         - сприяти розвитку здібностей учнів (вихованців), формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

         - дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями (вихованцями) в освітньому процесі;

         - дотримуватися педагогічної етики;

         - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

         - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

         - формувати в учнів (вихованців) усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

         - виховувати в учнів (вихованців) повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

         - формувати в учнів (вихованців) прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

         - захищати учнів (вихованців) під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди їх здоров’ю; запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку Закладу, виконувати свої посадові обов’язки.

4.22.             Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я учнів (вихованців) згідно із законодавством України.

4.23.             Працівники Закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством України порядку.

4.24.             Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадові обов'язки, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають обійманій посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством України.

4.25.             Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу Закладу регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Закладу.

4.26.             Батьки здобувачів освіти  та особи, які їх замінюють, мають право:

         - захищати відповідно до законодавства України права та законні інтереси учнів (вихованців);

         - звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

         - обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

         - брати участь у громадському самоврядуванні Закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

         - завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

         - брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

         - отримувати інформацію про діяльність Закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі та його освітньої діяльності.

         4.24. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

         - забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

         - виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

         - сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

         - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

         - дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

         - формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

         - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

         - формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

         - виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

         - дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Закладу.

4.27.    У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством України, Заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

5.       ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ЗАКЛАДУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ЗАКЛАДУ

 

5.1.         Учнівський контингент Закладу формується зі спортивно обдарованих дітей, підлітків, мешканців Одеської області та інших регіонів України  на конкурсній основі відповідно до затвердженого галузевим управлінням плану прийому та за наявності вільних місць.

         Умови прийому розробляються на кожен навчальний рік та погоджуються з галузевим управлінням.

5.2.         Для конкурсного відбору та прийому учнів на навчання створюється приймальна комісія, склад якої затверджується керівником Закладу. До складу комісії входять педагогічні та медичні працівники Закладу, тренери за видами спорту.

5.3.         Зарахування учнів (вихованців) до Закладу здійснюється за результатами конкурсного відбору, проведеного відповідно до Умов прийому до Закладу, особистої заяви батьків (осіб, які їх замінюють) на наказу директора Закладу.

5.4.         Обов’язковою умовою для учнів при вступі до Закладу є проведення поглибленого медичного огляду, результати якого можуть бути підставою відмови у зарахування до Закладу здобувачів освіти.

5.5.         Право на першочергове зарахування до Закладу мають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, дітей із сімей, які потребують соціальної підтримки та допомоги.

5.6.         Директор Закладу зобов'язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами,  що  регламентують організацію освітнього процесу.

5.7.         Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

5.8.         Переведення учнів (вихованців) Закладу до наступного класу  та відрахування здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

5.9.         Комплектування інтернату Закладу на підставі рішень комісії з питань захисту прав дітей районних державних адміністрацій (міських рад) або відповідних погоджень служб у справах дітей районних державних адміністрацій (міських рад).

5.10.    Для зарахування вихованців до інтернату Закладу додатково подаються рішення комісії з питань захисту прав дітей районних державних адміністрацій (міських рад) або відповідні погодження служб у справах дітей районних державних адміністрацій (міських рад).

5.11.    Вихованці зараховуються до інтернату Закладу на період, що не перевищує одного навчального року. Рішення про зарахування вихованців до інтернату Закладу переглядаються перед початком кожного навчального року.

5.12.    У Закладі можуть утримуватися діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, розлучені із сім’єю відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Вони зараховуються до Закладу за направленням служби у справах дітей обласної державної адміністрації за погодженням з галузевим управлінням за  наявності відповідного пакету документів для цієї категорії дітей документів.

5.13.    Контроль за відповідністю освітнього рівня випускників Закладу (учнів 4, 9, 11(12)-х класів) вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і

порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

5.14.    Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює Заклад.

5.15.    Заклад розробляє та оприлюднює критерії, правила та процедури оцінювання знань учнів, як складники внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

5.16.    Облік оцінювання знань учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати освітньої діяльності за рік заносяться до особових справ учнів (вихованців).

5.17.    За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

5.18.    Учням (вихованцям), які закінчили гімназію (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

5.19.    Учням (вихованцям), які закінчили ліцей (11(12)-й клас), видається атестат про повну загальну середню освіту.

5.20.    Учні (вихованці), які не отримали документи про освіту через відсутність річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації з будь-яких предметів, можуть продовжити навчання екстерном.

5.21.     Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

 

6.       МАЙНО ЗАКЛАДУ

6.1. Майно Закладу належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл, селищ, міст області. Воно закріплене за Закладом на правах оперативного управління.

6.2                Майно Закладу складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена на його самостійному балансі. Усе майно, надане Власником Закладу, як при створенні, так і в процесі подальшої роботи Закладу , є внеском Власника до її статутного фонду.

6.3                Майно, яке придбав чи отримав Заклад внаслідок власної господарської діяльності, належить на правах  спільної власності територіальним громад , сіл,селищ, міст області.

6.4                Майно Закладу не може бути передано в оренду, безоплатне користування, заставу, не може бути внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим або відчуженим на інших підставах без згоди галузевого управління та погодження уповноваженого органу Власника. Списання майна Закладу проводиться також лише за згодою галузевого управління та погодженням уповноваженого органу Власника.

 

 

7. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

7.1. Винятковою компетенцією Власника є:

7.1.1. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу;

7.1.2. визначення основних напрямків діяльності Закладу;

7.1.3. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію представництв та філій, а також затвердження положень про них;

7.1.4. прийняття рішення про призначення керівника Закладу, продов­ження строку дії укладеного з ним контракту та його звільнення з підстав порушення ним положень законодавства України умов контракту та цього статуту.

7.1.5. Заклад визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за узгодженням з галузевим управлінням. Галузеве управління  контролює достовірність проведення щорічних інвентаризацій майна Закладу, погоджує матеріали інвентаризації та кошториси доходів і видатків Закладу.

7.1.6. Керівництво поточною діяльністю Закладом здійснює керівник, призначений на підставі відповідного рішення обласної ради та з яким укладений контракт головою  обласної державної адміністрації (далі Наймач).

7.1.7. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії контракту відповідно до рішення обласної ради з підстав, визначених контрактом та (або) чинним законодавством.

7.1.8. Керівник підзвітний Власнику, Наймачу та галузевому управлінню з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно- господарської діяльності Закладу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно чинного законодавства.

7.1.9. Керівник, крім випадків визначених Статутом, діє без доручення від імені і в інтересах Закладу на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, у державних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди, направлені на виконання покладених на Заклад завдань та функцій, контролює їх виконання.

7.1.10. Керівник в межах узгоджених з галузевим управлінням планових завдань та кошторисів самостійно вирішує питання господарської та фінансової діяльності Закладу за винятком тих питань, що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції галузевого управління, Власника чи уповноваженого ним органу або потребують відповідного узгодження.

7.1.11. Керівник за згодою галузевого управління та обов'язковим погодженням уповноваженим органом Власника вирішує питання застави, аренди, субаренди, безоплатного користування, списання, внесення до статутного фонду інших юридичних осіб, передачі або відчуження на інших підставах майна Закладу або окремих прав на нього та відповідно до законодавства вчиняє вищезазначені дії.

 

 

7.1.12. Заклад за узгодженням з галузевим управлінням визначає власну структуру та встановлює штатний розклад відповідно до вимог чинного законодавства.

7.1.13. На вимогу галузевого управління або уповноваженого органу Власника Закладу у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

7.1.14. Управління Закладом в межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

- Засновник;

- директор Закладу;

- колегіальний орган управління Закладом;

- колегіальний орган громадського самоврядування.

7.1.15. Координацію діяльності Закладу здійснює галузеве управління.

7.1.16. Директор Закладу здійснює безпосереднє управління Закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу.

7.1.17. Директор є представником Закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та Статутом Закладу.

7.1.18. Директор Закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до положення, затвердженого Засновником.

7.1.19. Посаду директора Закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

7.1.20. Директор Закладу:

- організовує діяльність Закладу;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу;

- затверджує штатний розпис Закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу;

- сприяє здоровому способу життя учнів (вихованців) та працівників Закладу;

 

 

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів (вихованців);

- забезпечує реалізацію права учнів (вихованців) Закладу на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- контролює дотримання режиму роботи Закладу, організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців) Закладу;

- виконує обов’язки опікуна і піклувальника дітей, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- захищає особисті та майнові права та інтереси учнів (вихованців);

- діє від імені Закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;

- видає у межах компетенції накази та контролює їх виконання;

- розпоряджається в установленому порядку майном Закладу та його коштами;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом, цим Статутом та трудовим договором.

Директор Закладу має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків, а другого підпису – головний бухгалтер (бухгалтер) централізованої бухгалтерії (бухгалтерії).

7.1.21. Директор Закладу є головою педагогічної ради – колегіального органу управління Закладом.

7.1.22. Засідання педагогічної ради проводяться за необхідності, але не менше ніж чотири рази на рік.

7.1.23. Педагогічна рада:

-  планує роботу Закладу;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) Закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи; визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників; затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій; участі в дослідницькій, експериментальній,

інноваційній діяльності; співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Закладу та проведення громадської акредитації Закладу;

- розглядає інші питання, віднесені чинним законодавством України та/або цим Статутом до її повноважень.

7.1.24. Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію наказами директора Закладу.

7.1.25. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликається не менше ніж один раз на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від наступних трьох категорій:

- працівників Закладу – зборами трудового колективу;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами;

- учнів 5-11 (12)-х класів – класними зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 2 роки.

Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори (конференцію) мають: учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Закладу, Засновник.

Загальні збори (конференція):

- заслуховують звіт директора Закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності, інші найважливіші напрями діяльності Закладу.

7.1.26.  У Закладі можуть діяти органи самоврядування працівників, учнів (вихованців), органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

7.1.27. У Закладі можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

7.1.28. Відповідно до чинного законодавства України може створюватися і діяти наглядова (піклувальна) рада Закладу.

7.1.29. Заклад формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію відповідно до чинного законодавства України.

8.     ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  (ВИХОВАНЦІВ)

 

8.1. Режим роботи визначається адміністрацією Закладу.

8.2. Під час канікул адміністрація Закладу сприяє організації відпочинку та оздоровлення учнів (вихованців) у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

8.3. За утримання дітей в інтернаті Закладу з батьків або осіб, які їх замінюють, стягується плата в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.4. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, діти, розлучені із сім’єю відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», перебувають у Закладі на повному державному утриманні відповідно до встановлених норм.

8.5. У Закладі утримання учнів здійснюється за рахунок Засновника та інших, не заборонених законодавством України джерел фінансування.

8.6. З метою збереження здоров’я здобувачів освіти в умовах інтенсивної спортивно-тренувальної діяльності, медичний персонал Закладу здійснює систематичний медичний нагляд за станом здоров’я дітей.

 

9.      ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

9.1. Припинення діяльності Закладу відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) на підставі рішення Власника або ліквідації в порядку, визначеному законодавством України. При реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків Закладу до його правонаступника.

9.2. Ліквідація Закладу здійснюється:

-       за рішенням Власника;

-      за рішенням господарського суду з підстав, передбачених законом.

9.3.             Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію, яка діє відповідно до вимог чинного законодавства.

9.4.             З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Закладу, а повноваження керівника припиняються.

9.5.             Заклад є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

9.6.              

 

10.    ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов'язків Закладу протягом усього періоду його функціонування.